Privacyverklaring

Social Leisure hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Met deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Social Leisure houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval:
-        uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt – de betreffende doelen en typen persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
-        de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot de gegevens die minimaal benodigd zijn voor de betreffende doeleinden;
-        vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien die voor de verwerking van uw persoonsgegevens nodig is;
-        passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;
-        uw persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
-        op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en dat wij uw rechten respecteren.
 
1.       Verwerkingsverantwoordelijke
Stichting Social Leisure (Social Leisure) is de verwerkingsverantwoordelijke en is gevestigd aan de James Wattstraat 8, 1817 DC Alkmaar. Telefonisch te bereiken op 0226-345660, per email via info@socialleisure.nl.
 
2.       Op wie is deze Privacy Policy van toepassing
Deze Privacy Policy geldt voor alle personen van wie Social Leisure persoonsgegevens verwerkt, met uitzondering van personen die werkzaam zijn bij Social Leisure.
 
3.       Wat verstaan wij onder persoonsgegevens
Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de ‘Betrokkene’). Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, locatiegegevens, een online identificator, of van één of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 
4.       Wat zijn uw rechten
Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
 
Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:
-        uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
-        inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
-        het laten corrigeren van fouten;
-        het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
-        intrekken van toestemming;
-        bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
-        dataportabiliteit.
 
Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden het adres zoals vermeld onder de contactgegevens hierboven.
 
5.       Welke persoonsgegevens verwerken wij
Wij verwerken persoonsgegevens:
-        die u zelf aan ons hebt verstrekt, zoals bij het aangaan van overeenkomsten, het verstrekken van opdrachten, de inschrijving voor activiteiten en aanmelden voor wachtlijsten;
-        die zijn gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en het lezen van en aanmelden voor nieuwsbrieven;
-        die wij hebben ontleend aan andere bronnen, zoals (zakelijke) Social Media platforms.
 
6.       Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
6.1     Doelen
-        Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van diensten;
-        Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
-        Het onderhouden van contact met u;
-        Het verbeteren van onze producten- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketing acties;
-        Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken;
-        Het verbeteren en beveiligen van onze website;
-        Het maken van gebruikersstatistieken;
-        Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging;
-        Het uitvoering geven aan Social Return on Investment analyses en impact metingen;
-        Administratieve doeleinden;
-        Informatieverstrekking;
-        Statistische doeleinden.
 
6.2     Rechtsgrond
De verwerking in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal één van de hieronder genoemde rechtsgronden.
 
Toestemming: Als we uw toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken.
 
Overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst: Indien u ons een opdracht verleent tot het leveren van diensten, verwerken wij persoonsgegevens en voor zover dat voor het uitvoeren van bedoelde opdracht noodzakelijk is.
 
Wettelijke verplichting: Wij kunnen uw persoonsgegevens verwerken indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust en te herleiden is tot een specifieke wettelijke regeling.
 
Gerechtvaardigd belang: Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld uw contactgegevens voor marketing doeleinden en profiling.
 
7.       Categorieën van gegevens die wij verwerken
7.1     Persoonsgegevens die wij verwerken van klanten, respondenten en participanten aan onderzoeken en/of vragenlijsten, en leden
Social Leisure verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt c.q. wilt maken van onze diensten, onze website bezoekt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
-        Voor- en achternaam
-        Geslacht
-        Geboortedatum
-        Adresgegevens
-        Telefoonnummer
-        E-mailadres
-        IP-adres
-        Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
-        Gegevens over uw activiteiten op onze website
-        Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
-        Lijst met contactgegevens van de klant via een app
-        Internetbrowser en apparaat type
-        Bankrekeningnummer;
-        Gegevens over uw gezondheid ter waarborging van de veiligheid, indien uw gezondheid van invloed is op het uitoefenen van de door u gekozen doelgroepsactiviteit;
 
Social Leisure verwerkt alleen gegevens over uw gezondheid als u daarvoor schriftelijke toestemming hebt gegeven. De gegevens over de gezondheid worden niet aan derden verstrekt, anders dan om uw vitale belangen te beschermen.
 
7.2     Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Social Leisure verwerkt ten behoeve van het informeren van de abonnee via nieuwsbrieven.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Social Leisure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-        voornaam;
-        tussenvoegsel;
-        achternaam;
-        e-mailadres.

7.3     Verwerking van persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van prospects, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Social Leisure verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
 
Voor de bovenstaande doelstelling kan Social Leisure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-        voornaam;
-        tussenvoegsel;
-        achternaam;
-        telefoonnummer;
-        e-mailadres.
 
7.4     Verwerking van persoonsgegevens leveranciers
Persoonsgegevens van leveranciers worden door Social Leisure onder andere verwerkt ten behoeve van de administratie, communicatie en voor de uitvoering van een opdracht.
 
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Social Leisure de volgende persoonsgegevens van u vragen:
-        voornaam;
-        tussenvoegsel;
-        achternaam;
-        zakelijk telefoonnummer;
-        zakelijk e-mailadres.
 
7.5     Minderjarigen
Social Leisure verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.
 
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.
 
8.       Geautomatiseerde besluitvorming
Social Leisure neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
 
9.       Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Social Leisure bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet vereist is.
 
10.     Delen van persoonsgegevens met derden
Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de diensten die wij voor u verrichten. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om uw vitale belangen te beschermen of de vitale belangen van een andere personen We kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken wanneer dergelijke verstrekking noodzakelijk is voor het vaststellen, het uitoefenen of de verdediging van juridische claims in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.
 
In dat kader deelt Social Leisure uw persoonsgegevens met derden die voor ons:
-        de internetomgeving verzorgen;
-        het kassa-/administratiesysteem verzorgen;
-        de financiële administratie verzorgen;
-        de nieuwsbrieven en uitnodigingen verzorgen;
-        over Social Return on Investment en impact analyses rapporteren;
 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Social Leisure blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of wel u ons daar toestemming voor heeft gegeven.
 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
 
11.     Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Social Leisure gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Social Leisure gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
 
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
 
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
 
Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
 
12.     Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Social Leisure neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via s.mensink@socialleisure.nl. Social Leisure heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
-        Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
-        TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
-        DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
-        DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
-        Indien nodig zorgen we voor pseudonimisering en encryptie van persoonsgegevens.
-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 
Ook hebben wij passende organisatorische maatregelen genomen:
-        Alle personen die namens Social Leisure van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
-        We hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid en identificatie via een token op al onze systemen.
-        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 
13.     Klachten
Social Leisure wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 
14.     Contactgegevens
Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69679703.
 
U kunt contact met ons opnemen:
Social Leisure
James Wattstraat 8
1817 DC Alkmaar
Telefoon 0226-345660
info@socialleisure.nl
 
15.     De functionaris voor de gegevensbescherming
Onze functionaris voor de gegevensbescherming is Silvie Mensink. Haar contactgegevens zijn s.mensink@socialleisure.nl of telefonisch, op 0226-345660
 
16.     Vragen
Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Alle rechten voorbehouden | Social Leisure I Privacyverklaring I Website: Merk Makeover